KHANG ĐIỀN QUẬN 9

Barier Giotto-Italy ở KDC Khang Điền, Q9